HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Menu chẩn đoán

background image

Menu chẩn đoán

Sử dụng menu CHẨN ĐOÁN để chạy các bài kiểm tra có thể giúp bạn xác định và giải quyết các vấn
đề của sản phẩm.

Để hiển thị: Bấm nút

Menu

, và sau đó chọn menu CHẨN ĐOÁN.

GHI CHÚ:

Những giá trị có dấu hoa thị (*) là các giá trị mặc định gốc. Hiển thị các mục menu không

có giá trị mặc định.

Mục

Mục con

Giá trị

Mô tả

IN NHẬT KÝ SỰ KIỆN

In một báo cáo có chứa 50 mục
nhập mới nhất trong nhật ký sự
kiện của sản phẩm, bắt đầu từ mục
mới nhất.

HIỂN THỊ NHẬT KÝ SỰ
KIỆN

Hiển thị 50 sự kiện gần đây nhất,
bắt đầu từ sự kiện gần đây nhất.

CẢM BIẾN ĐƯỜNG DẪN
GIẤY

Thực hiện một kiểm tra trên mỗi
cảm biến của sản phẩm để xác định
xem chúng có hoạt động đúng
không và hiển thị tình trạng của mỗi
cảm biến.

KIỂM TRA ĐƯỜNG DẪN
GIẤY

Kiểm tra các tính năng quản lý giấy
của sản phẩm, chẳng hạn như cấu
hình của các khay.

IN TRANG KIỂM TRA

Tạo một trang để kiểm tra các tính
năng quản lý giấy. Bạn phải xác
định đường dẫn cho bài kiểm tra để
kiểm tra các đường dẫn giấy cụ thể.

NGUỒN

TẤT CẢ CÁC KHAY

KHAY 1

KHAY 2*

KHAY 3

KHAY 4

Chọn in trang kiểm tra từ tất cả các
khay hoặc từ một khay cụ thể.

IN HAI MẶT

TẮT

BẬT

Xác định kèm theo hoặc không kèm
theo phụ kiện in hai mặt trong bài
kiểm tra.

GHI CHÚ:

Tùy chọn này chỉ khả

dụng trên máy in HP LaserJet
P3011n và máy in HP LaserJet
P3011dn.

BẢN SAO

1*

10

50

100

500

Xác định số trang sẽ được gửi từ
nguồn được xác định như một
phần của bài kiểm tra.

38

Chương 2 Bảng điều khiển

VIWW

background image

Mục

Mục con

Giá trị

Mô tả

KIỂM TRA CẢM BIẾN
THỦ CÔNG

Thực hiện các bài kiểm tra để xác
định xem các cảm biến đường dẫn
có hoạt động đúng không.

KIỂM TRA CẢM BIẾN
THỦ CÔNG 2

Thực hiện các bài kiểm tra bổ sung
để xác định xem các cảm biến
đường dẫn có hoạt động đúng
không.

KIỂM TRA THÀNH PHẦN

Danh sách các thành phần hiện có
sẽ xuất hiện.

Kích hoạt từng bộ phận độc lập để
tách riêng bộ phận hoạt động ồn, rò
ri, và các vấn đề phần cứng khác.

KIỂM TRA IN/DỪNG

Phạm vi 0 - 60.000 mili giây. Giá trị
mặc định là 0.

Tách riêng các lỗi chất lượng in
chính xác hơn bằng cách dừng sản
phẩm ở giữa chu kỳ in, điều này
cho phép bạn xem hình bắt đầu
giảm chất lượng từ đâu. Điều này
gây ra thông báo kẹt giấy có thể cần
xử lý theo cách thủ công. Một đại
diện bảo dưỡng cần thực hiện kiểm
tra này.

IN TRANG KIỂM TRA
CUỘN SẤY

In trang này để xác định tình trạng
hiện thời của cuộn sấy.

KIỂM TRA CHỮ KÝ

HỦY NẾU LỖI*

NHẮC NẾU LỖI

Cấu hình cách sản phẩm phản hồi
trong khi nâng cấp chương trình cơ
sở nếu mã nâng cấp chương trình
cơ sở không khớp với chữ ký của
sản phẩm.

VIWW

Menu chẩn đoán

39