HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Menu thông tin

background image

Menu thông tin

Sử dụng menu THÔNG TIN để truy cập vào và in thông tin sản phẩm cụ thể.

Để hiển thị: Bấm nút

Menu

, và sau đó chọn menu THÔNG TIN.

Mục

Mô tả

IN SƠ ĐỒ MENU

In sơ đồ menu của panen điều khiển, sơ đồ này cho biết bố cục và cài đặt
hiện thời của các mục menu của panen điều khiển.

IN CẤU HÌNH

In trang cấu hình sản phẩm, trang này hiển thị các cài đặt của máy in và các
phụ kiện đã được lắp đặt.

IN TRANG TÌNH TRẠNG NGUỒN CUNG CẤP In lượng nguồn cung cấp còn lại; báo cáo số liệu thống kê về tổng số trang

trang và số lệnh in đã xử lý, số sê-ri, đếm số trang, và thông tin về bảo trì.

HP cung cấp ước tính về lượng nguồn cung cấp còn lại để tiện lợi cho khách
hàng. Mức nguồn cung cấp còn lại thực tế có thể khác với số liệu ước tính
được cung cấp.

IN TRANG MỨC SỬ DỤNG

In số đếm của tất cả các khổ giấy đã đi qua sản phẩm; cho biết chúng được
in một mặt hay hai mặt; và báo cáo số trang.

IN TRANG THỬ NGHIỆM

In trang thử nghiệm.

IN THƯ MỤC TỆP

In tên và thư mục tệp được lưu trong sản phẩm.

IN DANH SÁCH PHÔNG CHỮ PCL

In các phông chữ PCL khả dụng.

IN DANH SÁCH PHÔNG CHỮ PS

In các phông chữ PS khả dụng.

18

Chương 2 Bảng điều khiển

VIWW