HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Các thông báo ở bảng điều khiển

background image

Các thông báo ở bảng điều khiển

Bảng 10-1

Các thông báo ở bảng điều khiển

Thông báo trên panen điều khiển

Mô tả

Hành động được đề xuất

1.3 KHỔ GIẤY KHÔNG MONG MUỐN
TRONG KHAY 1

TIẾP GIẤY THỦ CÔNG <LOẠI> <KÍCH
THƯỚC>

Bạn đã cấu hình Khay 1 cho một khổ giấy
khác với khổ giấy lệnh in này yêu cầu.

Nạp lại khay theo đúng kích thước giấy.

Nếu một khay khác có khổ giấy không đúng,
sản phẩm sẽ nhắc bạn bấm nút

OK

để sử

dụng một khay khác.

10.XX.YY LỖI BỘ NHỚ CUNG CẤP

Để được trợ giúp, xin nhấn .

Xảy ra lỗi trong một hoặc nhiều nguồn cung
cấp của sản phẩm.

10.00.0Y = bộ nhớ bị lỗi

10.00.0Y = thiếu bộ nhớ

1.

Tắt và sau đó bật sản phẩm để xóa
thông báo.

2.

Nếu vẫn xuất hiện thông báo, xin liên hệ
người hỗ trợ hoặc nhà cung cấp dịch vụ
được HP ủy quyền.

11.XX LỖI ĐỒNG HỒ NỘI BỘ

Để tiếp tục, nhấn OK

Xảy ra lỗi với đồng hồ thời gian thực.

Quá trình in có thể tiếp tục, nhưng thông báo
nhắc sẽ xuất hiện mỗi lần bạn bật sản phẩm.
Để giải quyết vấn đề, xin liên hệ người hỗ trợ
hoặc nhà cung cấp dịch vụ được HP ủy
quyền.

VIWW

Hiểu các thông báo ở bảng điều khiển 145

background image

Thông báo trên panen điều khiển

Mô tả

Hành động được đề xuất

13.JJ.NT KẸT GIẤY, MỞ KHAY NẠP GIẤY

thay thế bằng

Mở tất cả các khay

Xảy ra kẹt giấy trong một khay.

1.

Mở từng khay ra và kiểm tra xem có
khay nào bị kẹt giấy không.

2.

Mở nắp trên.

3.

Lấy hết giấy và hộp mực in ra.

4.

Lắp lại hộp mực in và đóng nắp trên.

5.

Mở tất cả các khay.

13.JJ.NT KẸT Ở <VỊ TRÍ>

13.JJ.NT KẸT BÊN TRONG <VỊ TRÍ>

Xảy ra kẹt giấy ở vị trí được chỉ định.

Lấy giấy bị kẹt ra.

Nếu vẫn xuất hiện thông báo này sau khi đã
xử lý tất cả các vấn đề kẹt giấy, cảm biến có
thể bị kẹt hoặc bị hỏng. Hãy liên hệ với nhà
cung cấp dịch vụ hoặc hỗ trợ được HP ủy
quyền.

21 TRANG QUÁ PHỨC TẠP

Để được trợ giúp, xin nhấn .

thay thế bằng

21 TRANG QUÁ PHỨC TẠP

Để tiếp tục, bấm OK

Dữ liệu trong lệnh in quá phức tạp.

1.

Bấm nút

OK

để in dữ liệu đã được

truyền (một số dữ liệu có thể bị mất).

2.

Nếu thông báo này xuất hiện thường
xuyên, hãy đơn giản hóa lệnh in hoặc
cài thêm bộ nhớ.

22 TRÀN BỘ NHỚ ĐỆM EIO X

Để tiếp tục, nhấn OK

Đã gửi quá nhiều dữ liệu đến thẻ EIO trong
khe chỉ định [X]. Có thể đang sử dụng một
giao thức sai để truyền tín hiệu.

Lưu ý: EIO 0 được dành riêng cho máy chủ
in nhúng HP Jetdirect.

1.

Bấm nút

OK

để xóa thông báo. (Lệnh In

sẽ không được in.)

2.

Kiểm tra cấu hình máy chủ. Nếu vẫn
xuất hiện thông báo, xin liên hệ người
hỗ trợ hoặc nhà cung cấp dịch vụ được
HP ủy quyền.

22 TRÀN BỘ NHỚ ĐỆM I/O NHÚNG

Để tiếp tục, nhấn OK

Đã gửi quá nhiều dữ liệu đến HP Jetdirect
bên trong của sản phẩm.

Bấm nút

OK

để tiếp tục in. Một số dữ liệu có

thể bị mất.

22 TRÀN BỘ NHỚ ĐỆM I/O USB

Để tiếp tục, nhấn OK

Đã gửi quá nhiều dữ liệu đến cổng USB.

Bấm nút

OK

để xóa thông báo lỗi. (Lệnh In sẽ

không được in.)

40 LỖI TRUYỀN I/O NHÚNG

Để tiếp tục, nhấn OK

Kết nối chập chờn giữa sản phẩm và máy chủ
in HP Jetdirect.

Bấm nút

OK

để xóa thông báo lỗi và tiếp tục

in.

Bảng 10-1

Các thông báo ở bảng điều khiển (còn tiếp)

146 Chương 10 Giải quyết sự cố

VIWW

background image

Thông báo trên panen điều khiển

Mô tả

Hành động được đề xuất

41.3 KHỔ GIẤY KHÔNG MONG MUỐN
TRONG KHAY <X>

Để được trợ giúp, xin nhấn .

thay thế bằng

NẠP KHAY <X> [LOẠI] [KÍCH THƯỚC]

Để sử dụng khay khác, bấm OK

Bạn đã cấu hình khay này cho một khổ giấy
khác với khổ giấy lệnh in này yêu cầu.

1.

Nạp lại khay theo đúng kích thước giấy.

2.

Kiểm tra chắc chắn rằng kích thước giấy
được xác định trong chương trình phần
mềm, trình điều khiển máy in và bảng
điều khiển đều giống nhau.

3.

Bấm nút

OK

và di chuyển đến tùy chọn

KÍCH THƯỚC KHAY <X> = <Size>.
Cấu hình lại khổ giấy trong một khay cho
phù hợp với khổ giấy được yêu cầu cho
lệnh in này.

4.

Nếu lỗi không xóa đi, hãy tắt sản phẩm
và sau đó bật lại.

5.

Nếu vẫn xuất hiện thông báo, xin liên hệ
người hỗ trợ hoặc nhà cung cấp dịch vụ
được HP ủy quyền.

41.X LỖI

Để được trợ giúp, xin nhấn .

thay thế bằng

41.X LỖI

Để tiếp tục, tắt sau đó bật lại

Xảy ra lỗi in tạm thời do yêu cầu đầu vào hoặc
đầu ra sai.

1.

Tắt và sau đó bật sản phẩm.

2.

Nếu vẫn xuất hiện thông báo, xin liên hệ
người hỗ trợ hoặc nhà cung cấp dịch vụ
được HP ủy quyền.

44 LỖI TRUYỀN EIO X

Để tiếp tục, nhấn OK

Kết nối bị ngắt giữa sản phẩm và thẻ EIO
trong khe chỉ định [X].

Lưu ý: EIO 0 được dành riêng cho máy chủ
in nhúng HP Jetdirect.

Bấm nút

OK

để xóa thông báo lỗi và tiếp tục

in.

49.XXXX LỖI

Để tiếp tục, tắt sau đó bật lại

Xảy ra lỗi nghiêm trọng đối với chương trình
cơ sở.

Lỗi này có thể được gây ra bởi một vài tác
nhân bên ngoài, không liên quan trực tiếp đến
phần cứng hoặc chương trình cơ sở của sản
phẩm:

Hệ điều hành của máy tính

Kết nối mạng.

Trình điều khiển máy in

Chương trình phần mềm

Tập tin tài liệu

Để giúp phân lập nguyên nhân của vấn đề,
hãy nhận dạng hành động bạn đang thực
hiện trước khi lỗi xảy ra.

1.

Tắt sản phẩm trong vòng 20 phút, sau
đó bật lên lại.

2.

Nếu bạn có thể phân lập nguyên nhân
của lỗi là do tác động bên ngoài, hãy cố
gắng xử lý vấn đề bằng cách sửa chữa
thành phần bên ngoài.

3.

Nếu vẫn xuất hiện thông báo, xin liên hệ
người hỗ trợ hoặc nhà cung cấp dịch vụ
được HP ủy quyền.

50.X LỖI CUỘN SẤY

Để được trợ giúp, xin nhấn .

Xảy ra lỗi đối với bộ nhiệt áp.

1.

Tắt và sau đó bật sản phẩm.

2.

Nếu vẫn xuất hiện thông báo, xin liên hệ
người hỗ trợ hoặc nhà cung cấp dịch vụ
được HP ủy quyền.

Bảng 10-1

Các thông báo ở bảng điều khiển (còn tiếp)

VIWW

Hiểu các thông báo ở bảng điều khiển 147

background image

Thông báo trên panen điều khiển

Mô tả

Hành động được đề xuất

51.XY LỖI

Để được trợ giúp, xin nhấn .

thay thế bằng

51.XY LỖI

Để tiếp tục, tắt sau đó bật lại

Xảy ra lỗi in tạm thời.

1.

Tắt và sau đó bật sản phẩm.

2.

Nếu vẫn xuất hiện thông báo, xin liên hệ
người hỗ trợ hoặc nhà cung cấp dịch vụ
được HP ủy quyền.

52.XY LỖI

Để được trợ giúp, xin nhấn .

thay thế bằng

52.XY LỖI

Để tiếp tục, tắt sau đó bật lại

Xảy ra lỗi in tạm thời.

1.

Tắt và sau đó bật sản phẩm.

2.

Nếu vẫn xuất hiện thông báo, xin liên hệ
người hỗ trợ hoặc nhà cung cấp dịch vụ
được HP ủy quyền.

55.XX.YY LỖI BỘ ĐIỀU KHIỂN DC

Để được trợ giúp, xin nhấn .

thay thế bằng

55.XX.YY LỖI BỘ ĐIỀU KHIỂN DC

Để tiếp tục, tắt sau đó bật lại

Xảy ra lỗi in tạm thời.

1.

Tắt và sau đó bật sản phẩm.

2.

Nếu vẫn xuất hiện thông báo, xin liên hệ
người hỗ trợ hoặc nhà cung cấp dịch vụ
được HP ủy quyền.

57.XX LỖI

Để được trợ giúp, xin nhấn .

thay thế bằng

57.XX LỖI

Để tiếp tục, tắt sau đó bật lại

Xảy ra lỗi in tạm thời tại một trong các quạt
của sản phẩm.

1.

Tắt và sau đó bật sản phẩm.

2.

Nếu vẫn xuất hiện thông báo, xin liên hệ
người hỗ trợ hoặc nhà cung cấp dịch vụ
được HP ủy quyền.

58.XX LỖI

Để được trợ giúp, xin nhấn .

thay thế bằng

58.XX LỖI

Để tiếp tục, tắt sau đó bật lại

Xảy ra lỗi sản phẩm tại vị trí dò tìm thấy lỗi
CPU thẻ nhớ hoặc có vấn đề với cảm biến
khí hoặc nguồn điện.

Để xử lý vấn đề về nguồn điện:

1.

Tháo sản phẩm ra khỏi mọi bộ lưu điện
(UPS), nguồn điện phụ hoặc dải điện áp.
Cắm sản phẩm vào ổ cắm điện trên
tường và xem có giải quyết được vấn đề
này hay không.

2.

Nếu sản phẩm đã được cắm vào ổ cắm
điện trên tường, hãy thử nguồn điện
khác trong nhà, độc lập với nguồn đang
được sử dụng.

Đảm bảo nguồn điện áp và dòng điện đáp
ứng các thông số kỹ thuật điện cho sản phẩm.

Nếu vẫn xuất hiện thông báo, xin liên hệ
người hỗ trợ hoặc nhà cung cấp dịch vụ được
HP ủy quyền.

Bảng 10-1

Các thông báo ở bảng điều khiển (còn tiếp)

148 Chương 10 Giải quyết sự cố

VIWW

background image

Thông báo trên panen điều khiển

Mô tả

Hành động được đề xuất

59.XY LỖI

Để được trợ giúp, xin nhấn .

thay thế bằng

59.XY LỖI

Để tiếp tục, tắt sau đó bật lại

Xảy ra lỗi in tạm thời.

1.

Tắt và sau đó bật sản phẩm.

2.

Nếu vẫn xuất hiện thông báo, xin liên hệ
người hỗ trợ hoặc nhà cung cấp dịch vụ
được HP ủy quyền.

68.X BỘ LƯU TRỮ CỐ ĐỊNH ĐẦY

Để được trợ giúp, xin nhấn .

thay thế bằng

68.X BỘ LƯU TRỮ CỐ ĐỊNH ĐẦY

Để tiếp tục, nhấn OK

Bộ lưu trữ cố định đầy. Một số cài đặt có thể
đã được xác lập lại về cài đặt mặc định của
nhà sản xuất.

1.

Nếu lỗi không xóa đi, hãy tắt sản phẩm
và sau đó bật lại.

2.

In trang cấu hình và kiểm tra các cài đặt
của sản phẩm để xác định giá trị nào đã
thay đổi.

3.

Để dọn bộ lưu trữ vĩnh cửu, hãy tắt sản
phẩm, và sau đó bấm và giữ nút

Menu

trong khi bật sản phẩm.

4.

Nếu vẫn xuất hiện thông báo, xin liên hệ
người hỗ trợ hoặc nhà cung cấp dịch vụ
được HP ủy quyền.

68.X LỖI GHI BỘ LƯU TRỮ CỐ ĐỊNH

Để tiếp tục, nhấn OK

Thiết bị lưu trữ không thể ghi. Có thể tiếp tục
in nhưng một số hoạt động không mong
muốn có thể xảy ra do có lỗi trong bộ lưu trữ
cố định.

Bấm nút

OK

để tiếp tục.

Nếu lỗi không xóa đi, hãy tắt sản phẩm và sau
đó bật lại. Nếu vẫn xuất hiện thông báo, xin
liên hệ người hỗ trợ hoặc nhà cung cấp dịch
vụ được HP ủy quyền.

68.X LỖI LƯU TRỮ, CÀI ĐẶT ĐÃ THAY ĐỔI

Để được trợ giúp, xin nhấn .

thay thế bằng

68.X LỖI LƯU TRỮ, CÀI ĐẶT ĐÃ THAY ĐỔI

Để tiếp tục, nhấn OK

Xảy ra lỗi trong bộ lưu trữ cố định của sản
phẩm và một trong các cài đặt của sản phẩm
đã được xác lập lại về mặc định của nhà sản
xuất.

Bấm nút

OK

để tiếp tục in.

In trang cấu hình và kiểm tra các cài đặt của
sản phẩm để xác định giá trị nào đã thay đổi.

Nếu lỗi không xóa đi, hãy tắt sản phẩm và sau
đó bật lại. Nếu vẫn xuất hiện thông báo, xin
liên hệ người hỗ trợ hoặc nhà cung cấp dịch
vụ được HP ủy quyền.

Bảng 10-1

Các thông báo ở bảng điều khiển (còn tiếp)

VIWW

Hiểu các thông báo ở bảng điều khiển 149

background image

Thông báo trên panen điều khiển

Mô tả

Hành động được đề xuất

79.XXXX LỖI

Để tiếp tục, tắt sau đó bật lại

Sản phẩm phát hiện ra lỗi nghiêm trọng trong
phần cứng.

1.

Nhấn nút dừng

để xóa lệnh in khỏi

bộ nhớ sản phẩm. Tắt và sau đó bật sản
phẩm.

2.

Thử in từ một chương trình khác. Nếu
in được lệnh in đó, hãy quay lại chương
trình đầu tiên và thử in một tập tin khác.
Nếu thông báo chỉ xuất hiện với một
chương trình hay lệnh in cụ thể, hãy liên
hệ với nhà cung cấp phần mềm để được
trợ giúp.

Nếu thông báo vẫn xuất hiện trong chương
trình hoặc lệnh in khác, hãy thử thực hiện các
bước sau.

1.

Tắt sản phẩm.

2.

Tháo ra tất cả các cáp nối sản phẩm với
mạng hoặc máy tính.

3.

Tháo tất cả các DIMM nhớ hoặc DIMM
của bên thứ ba ra khỏi sản phẩm. Sau
đó, lắp lại DIMM nhớ.

4.

Tháo thiết bị EIO ra khỏi sản phẩm.

5.

Bật sản phẩm.

Nếu không có lỗi nữa, hãy làm theo các bước
sau.

1.

Lần lượt lắp thiết bị DIMM và EIO vào,
kiểm tra rằng bạn tắt rồi bật lại sản phẩm
khi bạn lắp mỗi một thiết bị.

2.

Thay DIMM hoặc thiết bị EIO mà bạn
xác định là nguyên nhân lỗi.

3.

Cắm lại tất cả các dây cáp nối sản phẩm
với mạng hoặc máy tính.

8X.YYYY LỖI EIO

Thẻ phụ kiện EIO trong khe [X] có lỗi nghiêm
trọng.

1.

Tắt và sau đó bật sản phẩm.

2.

Tắt sản phẩm, đặt lại phụ kiện EIO vào
khe [X],sau đó bật lại sản phẩm.

3.

Tắt sản phẩm, tháo phụ kiện EIO ra khỏi
khe [X], lắp nó vào khe EIO khác, sau
đó bật sản phẩm.

4.

Đặt lại phụ kiện EIO vào khe [X].

8X.YYYY LỖI JETDIRECT NHÚNG

Máy chủ in HP Jetdirect nhúng có lỗi nghiêm
trọng.

1.

Tắt và sau đó bật sản phẩm.

2.

Nếu vẫn xuất hiện thông báo, xin liên hệ
người hỗ trợ hoặc nhà cung cấp dịch vụ
được HP ủy quyền.

Chế độ nghỉ bật

Sản phẩm đang ở chế độ Sleep (Nghỉ).

Không cần thao tác.

Chữ ký lỗi

Nâng cấp đã bị hủy

Mã nâng cấp chương trình cơ sở không khớp
với chữ ký của sản phẩm.

Tải xuống tệp nâng cấp chương trình cơ sở
cho sản phẩm này, và sau đó cài đặt lại bản
nâng cấp.

Bảng 10-1

Các thông báo ở bảng điều khiển (còn tiếp)

150 Chương 10 Giải quyết sự cố

VIWW

background image

Thông báo trên panen điều khiển

Mô tả

Hành động được đề xuất

CẢNH BÁO BỘ NHỚ NGUỒN CUNG CẤP

Chế độ tiết kiệm bị tắt

Sản phẩm không thể đọc bộ nhớ trong hộp
mực in.

Nếu bạn tin rằng bạn đã mua nguồn cung cấp
HP chính hãng, hãy truy cập vào

www.hp.com/go/anticounterfeit

.

CHẤP NHẬN CHỮ KÝ LỖI?

Có nhấn OK

thay thế bằng

CHẤP NHẬN CHỮ KÝ LỖI?

Không nhấn

Sản phẩm đang nâng cấp chương trình cơ sở
từ xa, ký mã lần đầu tiên không khớp với chữ
ký, và menu KIỂM TRA CHỮ KÝ được đặt
theo tùy chọn NHẮC NẾU LỖI.

Tải xuống tệp nâng cấp chương trình cơ sở
cho sản phẩm này, và sau đó cài đặt lại bản
nâng cấp.

DỮ LIỆU ĐÃ NHẬN

Để in trang cuối cùng, bấm OK

thay thế bằng

<Current status message> (<Thông báo
trình trạng hiện tại>)

Sản phẩm đang chờ lệnh in.

Bấm nút

OK

để tiếp tục.

Đang hủy...

Sản phẩm đang hủy lệnh in. Thông báo sẽ
tiếp tục trong khi sản phẩm dọn đường dẫn
giấy và xóa bất kỳ dữ liệu đến nào.

Không cần thao tác.

Đang khôi phục...

Các cài đặt cụ thể đang được khôi phục.

Không cần thao tác.

Đang khôi phục cài đặt của nhà sản xuất

Các cài đặt của nhà sản xuất đang được khôi
phục.

Không cần thao tác.

Đang khởi tạo

Đang bắt đầu các lệnh in riêng lẻ.

Không cần thao tác.

Đang kiểm tra đường dẫn giấy

Sản phẩm đang kiểm tra tình trạng kẹt giấy
có thể xảy ra hoặc giấy chưa được dọn sạch
trong sản phẩm.

Không cần thao tác.

Đang kiểm tra máy in

Sản phẩm đang kiểm tra tình trạng kẹt giấy
có thể xảy ra hoặc giấy chưa được dọn sạch
trong sản phẩm.

Không cần thao tác.

Đang lau dọn đường dẫn giấy

Sản phẩm bị kẹt hoặc được bật lên và thấy
có giấy ở sai vị trí. Sản phẩm đang tự động
tìm cách từ chối giấy.

Đợi đến khi sản phẩm hoàn thành việc thử
lau dọn giấy. Nếu không thể, thông báo kẹt
giấy sẽ hiển thị trên màn hình của panen điều
khiển.

Đang xóa...

Sản phẩm đang xóa lệnh in đã lưu.

Không cần thao tác.

Đang xóa nhật ký sự kiện

Sản phẩm đang xóa nhật ký sự kiện.

Không cần thao tác.

Đang Xử lý nâng cấp <thành phần> <XXX>
%

Không tắt nguồn

Chương trình cơ sở sẽ được nâng cấp theo
nhiều giai đoạn.

Không cần thao tác.

Đã chấp nhận yêu cầu, vui lòng chờ

Yêu cầu in một trang thông tin nội bộ đang
chờ để in.

Chờ đến khi kết thúc lệnh in hiện tại.

Đã lắp hộp mực in không phải của HP

Bạn đã lắp hộp mực in không phải do
Hewlett-Packard sản xuất.

Nếu bạn tin rằng bạn đã mua nguồn cung cấp
HP chính hãng, hãy truy cập vào

www.hp.com/go/anticounterfeit

.

Bảng 10-1

Các thông báo ở bảng điều khiển (còn tiếp)

VIWW

Hiểu các thông báo ở bảng điều khiển 151

background image

Thông báo trên panen điều khiển

Mô tả

Hành động được đề xuất

Đã lắp quá nhiều khay

Tắt máy và tháo khay ra

Bạn đã cài các khay tùy chọn với số lượng
nhiều hơn số lượng mà sản phẩm hỗ trợ.

Sản phẩm có thể chấp nhận tối đa hai khay
500 tờ tùy chọn.

Lấy ra một trong các khay tùy chọn.

ĐANG ĐỌC <THƯ MỤC> tìm thấy XXXX
thêm được XXXX hỗ trợ

Sản phẩm đang đọc các tệp trong thư mục
USB.

Không cần thao tác.

ĐANG KHỞI ĐỘNG

thay thế bằng

<Current status message> (<Thông báo
trình trạng hiện tại>)

Sản phẩm đang thoát khỏi chế độ nghỉ. Quá
trình in sẽ tiếp tục khi nó xong.

Không cần thao tác.

ĐANG LAU DỌN...

KHÔNG NẮM GIẤY

Sản phẩm đang thực hiện quá trình lau dọn
tự động.

Không cần thao tác.

ĐANG SỬ DỤNG NGUỒN CUNG CẤP ĐÃ
QUA SỬ DỤNG

Chế độ tiết kiệm bị tắt

Hộp mực in đã được sử dụng trước đó.

Nếu bạn tin rằng bạn đã mua nguồn cung cấp
HP chính hãng, hãy truy cập vào

www.hp.com/go/anticounterfeit

.

ĐANG SỬ DỤNG NGUỒN CUNG CẤP
KHÔNG ĐƯỢC HỖ TRỢ

Hộp mực in được thiết kế cho một sản phẩm
HP khác.

Nếu chất lượng in không còn chấp nhận
được, hãy thay hộp mực in. Xem

Thay đổi

hộp mực in thuộc trang 120

.

Để biết danh sách những hộp mực in được
hỗ trợ, hãy xem

Số của bộ phận

thuộc trang 199

.

ĐÃ LẮP NGUỒN CUNG CẤP ĐÃ QUA SỬ
DỤNG

Hộp mực in đã được sử dụng trước đó.

Bấm nút

OK

để sử dụng hộp mực này, hoặc

lắp một hộp mực mới.

Nếu bạn tin rằng bạn đã mua nguồn cung cấp
HP chính hãng, hãy truy cập vào

www.hp.com/go/anticounterfeit

.

ĐÃ LẮP NGUỒN CUNG CẤP KHÔNG
ĐƯỢC HỖ TRỢ

Hộp mực in được thiết kế cho một sản phẩm
HP khác.

Nếu chất lượng in không còn chấp nhận
được, hãy thay hộp mực in. Xem

Thay đổi

hộp mực in thuộc trang 120

.

Để biết danh sách những hộp mực in được
hỗ trợ, hãy xem

Số của bộ phận

thuộc trang 199

.

ĐẶC TÍNH ĐƯỢC CHỌN HIỆN KHÔNG CÓ

Để tiếp tục, nhấn OK

Sản phẩm đã nhận được yêu cầu đặc tính
(ngôn ngữ sản phẩm) không tồn tại. Lệnh in
bị hủy bỏ.

Thực hiện in sử dụng trình điều khiển máy in
cho một ngôn ngữ sản phẩm khác, hoặc thêm
ngôn ngữ được yêu cầu đó vào sản phẩm
(nếu có).

Để xem danh sách đặc tính hiện có, hãy in
trang cấu hình.

ĐĨA EIO <X> ĐANG QUAY

thay thế bằng

<Current status message> (<Thông báo
trình trạng hiện tại>)

Phụ kiện đĩa trong khe EIO [X] đang khởi
động.

Không cần thao tác.

Bảng 10-1

Các thông báo ở bảng điều khiển (còn tiếp)

152 Chương 10 Giải quyết sự cố

VIWW

background image

Thông báo trên panen điều khiển

Mô tả

Hành động được đề xuất

ĐĨA EIO <X> KHÔNG HOẠT ĐỘNG

Để được trợ giúp, xin nhấn .

Đĩa EIO trong khe X không hoạt động đúng
cách.

1.

Tắt sản phẩm.

2.

Kiểm tra chắc chắn rằng đĩa EIO đã
được lắp đúng cách và được xiết chặt.

3.

Nếu thông báo trên panen điều khiển
tiếp tục xuất hiện, hãy thay đĩa.

ĐĨA RAM ĐƯỢC BẢO VỆ CHỐNG GHI

Để xóa, bấm OK

Không thể ghi vào thiết bị.

Bấm nút

OK

để tiếp tục.

ĐĨA ROM ĐƯỢC BẢO VỆ CHỐNG GHI

Để xóa, bấm OK

Không thể ghi vào thiết bị.

Bấm nút

OK

để tiếp tục.

EIO ĐƯỢC BẢO VỆ CHỐNG GHI

Để xóa, bấm OK

không thể ghi được lên hệ thống tập tin.

Bấm nút

OK

để tiếp tục.

Giấy Cuốn Quanh Cuộn sấy

Để được trợ giúp, xin nhấn .

Giấy cuốn quanh cuộn sấy, và sản phẩm bị
kẹt.

Hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ hoặc hỗ
trợ được HP ủy quyền.

Hành động hiện không khả dụng cho khay
x

Kích thước khay không thể là MỌI KÍCH
THƯỚC/MỌI TÙY CHỈNH

Không có tính năng in hai mặt khi kích thước
khay được đặt là KÍCH THƯỚC BẤT KỲ
hoặc TÙY CHỈNH BẤT KỲ.

Thay đổi cài đặt khay.

1.

Bấm nút

Menu

.

2.

Bấm mũi tên xuống để chọn menu
QUẢN LÝ GIẤY, và sau đó bấm nút

OK

.

3.

Bấm mũi tên xuống để chọn khay
được chỉ định, và sau đó bấm

OK

.

4.

Thay đổi cài đặt kích thước và dạng của
khay.

HỆ THỐNG TỆP ĐĨA RAM ĐẦY

Để xóa, bấm OK

Hệ thống tập tin được nêu đã đầy và không
thể ghi được.

Bấm nút

OK

để tiếp tục.

HỆ THỐNG TỆP ĐĨA ROM ĐẦY

Để xóa, bấm OK

Hệ thống tập tin được nêu đã đầy và không
thể ghi được.

Bấm nút

OK

để tiếp tục.

HỆ THỐNG TỆP EIO ĐẦY

Để xóa, bấm OK

Hệ thống tập tin được nêu đã đầy và không
thể ghi được.

Bấm nút

OK

để tiếp tục.

HOÀN THÀNH LAU DỌN ĐĨA <X> %

Không tắt nguồn

thay thế bằng

HOÀN THÀNH LAU DỌN ĐĨA <X> %

Để được trợ giúp, xin nhấn .

Thiết bị lưu trữ đang được làm vệ sinh hoặc
lau dọn. Không được tắt nguồn. Các chức
năng của sản phẩm hiện không có. Sản phẩm
sẽ tự động tắt và sau đó bật lên lại khi làm
xong.

Không cần thao tác.

Bảng 10-1

Các thông báo ở bảng điều khiển (còn tiếp)

VIWW

Hiểu các thông báo ở bảng điều khiển 153

background image

Thông báo trên panen điều khiển

Mô tả

Hành động được đề xuất

HOÀN THÀNH VỆ SINH ĐĨA <X> %

Không tắt nguồn

thay thế bằng

HOÀN THÀNH VỆ SINH ĐĨA <X> %

Để được trợ giúp, xin nhấn .

Đang vệ sinh ổ đĩa cứng.

Không cần thao tác.

HỘP MỰC ĐEN GẦN HẾT

Sản phẩm sẽ cho biết khi một nguồn cung
cấp gần hết. Tuổi thọ thực của hộp mực in có
thể khác nhau. Hãy xem xét chuẩn bị sẵn hộp
mực thay thế để lắp vào khi chất lượng in
không còn chấp nhận được. Bạn không cần
thay hộp mực in tại thời điểm này trừ khi chất
lượng in không còn chấp nhận được. Sau khi
một nguồn cung cấp HP đã đạt tới ngưỡng
rất thấp, có nghĩa là bảo hành bảo vệ đặc biệt
của HP cho nguồn cung cấp đó đã chấm dứt.

Nếu chất lượng in không còn chấp nhận
được, hãy thay hộp mực in. Xem

Thay đổi

hộp mực in thuộc trang 120

.

HỘP MỰC ĐEN KHÔNG TƯƠNG THÍCH

Hộp mực in dùng cho sản phẩm khác.

Hãy thay hộp mực in này bằng hộp mực in
cho sản phẩm này. Xem

Thay đổi hộp mực in

thuộc trang 120

.

Để biết thông tin về những hộp mực in được
sản phẩm này hỗ trợ, hãy xem

Số của bộ

phận thuộc trang 199

.

In USB không khả dụng

Để được trợ giúp, xin nhấn .

Người quản trị đã tắt tính năng in từ phụ kiện
USB.

In lệnh in từ một máy in được kết nối với sản
phẩm.

Không có lệnh in để hủy

Đã nhấn nút dừng

nhưng không có lệnh

in nào đang hoạt động hoặc dữ liệu đang
được nhớ đệm để hủy bỏ.

Thông báo này xuất hiện trong gần 2 giây
trước khi sản phẩm quay về trạng thái sẵn
sàng.

Không cần thao tác.

Không nhận dạng được phụ kiện USB

Để được trợ giúp, xin nhấn .

thay thế bằng

Không nhận dạng được phụ kiện USB

Để xóa, bấm OK

Sản phẩm không hỗ trợ thao tác plug-and-
play cho loại phụ kiện USB trong cổng USB
chủ, hoặc phụ kiện không được hỗ trợ

Với phụ kiện USB được kết nối, hãy tắt rồi bật
sản phẩm. Nếu thông báo xuất hiện lại, hãy
tháo phụ kiện USB ra.

Không thể thêm tệp để in

Chờ kết thúc lệnh in

Xếp hàng in đã có số lệnh in tối đa.

Hãy chờ cho một lệnh in kết thúc trước khi
thêm một lệnh in khác vào xếp hàng in.

KÍCH THƯỚC KHÔNG KHỚP TRONG
KHAY X

Để được trợ giúp, xin nhấn .

thay thế bằng

<Current status message> (<Thông báo
tình trạng hiện tại>)

Khay chỉ định được nạp giấy có kích thước
khác với kích thước được cấu hình cho khay.

Nạp khay với giấy có kích thước được cấu
hình cho khay.

Kiểm tra chắc chắn rằng các thanh dẫn đã
được đặt đúng trong khay chỉ định. Có thể
tiếp tục in từ các khay khác.

Bảng 10-1

Các thông báo ở bảng điều khiển (còn tiếp)

154 Chương 10 Giải quyết sự cố

VIWW

background image

Thông báo trên panen điều khiển

Mô tả

Hành động được đề xuất

KHAY <X> [LOẠI] [KÍCH THƯỚC]

Để thay đổi kích thước hoặc loại, bấm OK

thay thế bằng

KHAY <X> [LOẠI] [KÍCH THƯỚC]

Để chấp nhận các cài đặt, bấm

.

Thông báo này cho biết cấu hình loại và kích
thước hiện tại của khay giấy, và cho phép bạn
thay đổi cấu hình đó.

Để thay đổi loại và kích thước giấy, hãy bấm
nút

OK

trong khi đang có thông báo. Để xóa

thông báo, hãy bấm mũi tên lùi lại

trong

khi đang có thông báo.

Chọn cài đặt KÍCH THƯỚC BẤT KỲ
TẤT CẢ CÁC LOẠI nếu khay đang
được dùng thường xuyên cho các loại
và kích thước giấy khác nhau.

Đặt loại và kích thước theo một cài đặt
cụ thể nếu chỉ in với một loại giấy.

KHAY <X> MỞ

Để được trợ giúp, xin nhấn .

thay thế bằng

<Current status message> (<Thông báo
trình trạng hiện tại>)

Khay không thể nạp giấy vào sản phẩm vì
khay [X] đang để mở và phải được đóng lại
để tiếp tục in.

Kiểm tra các khay và đóng bất kỳ khay nào
đang để mở.

KHÔNG ĐỦ BỘ NHỚ ĐỂ NẠP PHÔNG
CHỮ/DỮ LIỆU

Để được trợ giúp, xin nhấn .

thay thế bằng

<DEVICE> (THIẾT BỊ>)

Để tiếp tục, nhấn OK

Sản phẩm đã nhận nhiều dữ liệu hơn so với
lượng dữ liệu có thể được chứa đủ trong bộ
nhớ hiện có của sản phẩm. Bạn có thể đã tìm
cách truyền quá nhiều macro, các phông chữ
mềm hoặc hình đồ họa phức tạp.

Bấm nút

OK

để in dữ liệu đã được truyền (một

số dữ liệu có thể bị mất).

Hãy đơn giản hóa lệnh in hoặc lắp thêm bộ
nhớ.

KHÔNG THỂ ĐỌC TOÀN BỘ THƯ MỤC

Để tiếp tục, nhấn OK

Danh sách các tệp trên phụ kiện USB dài hơn
mức sản phẩm có thể hiển thị.

1.

Để in một tệp từ một phần danh sách,
hãy bấm nút

OK

và sau đó chọn một tệp

từ danh sách.

2.

Để tránh vấn đề này, hãy xóa bớt tệp
khỏi phụ kiện USB.

KHÔNG THỂ IN HAI MẶT

ĐÓNG CỬA SAU

Để được trợ giúp, xin nhấn .

Phải đóng cửa sau lại để in hai mặt.

Đóng cửa sau lại.

KHÔNG THỂ LƯU LỆNH IN

thay thế bằng

<Current status message> (<Thông báo
trình trạng hiện tại>)

Không thể lưu lệnh in đã được đặt tên do có
vấn đề về bộ nhớ, đĩa hoặc cấu hình.

Sửa lỗi, sau đó thử lại để lưu trữ lệnh in.

LẮP HOẶC ĐÓNG KHAY <X>

Để được trợ giúp, xin nhấn .

Khay được chỉ định đang để mở hoặc thiếu.

Lắp hoặc đóng khay để tiếp tục in.

LẮP HỘP MỰC ĐEN

Để được trợ giúp, xin nhấn .

Thiếu hộp mực.

1.

Mở nắp trên.

2.

Lắp hộp mực.

3.

Đóng nắp trên.

Bảng 10-1

Các thông báo ở bảng điều khiển (còn tiếp)

VIWW

Hiểu các thông báo ở bảng điều khiển 155

background image

Thông báo trên panen điều khiển

Mô tả

Hành động được đề xuất

LỖI 41.X

Để được trợ giúp, xin nhấn .

thay thế bằng

LỖI 41.X

Để tiếp tục, nhấn OK

Xảy ra lỗi in tạm thời.

1.

Bấm nút

OK

. Trang có lỗi sẽ tự động in

lại khi bật tính năng khôi phục khỏi tình
trạng kẹt giấy.

2.

Tắt và sau đó bật sản phẩm.

3.

Nếu vẫn xuất hiện thông báo, xin liên hệ
người hỗ trợ hoặc nhà cung cấp dịch vụ
được HP ủy quyền.

LỖI 53.X0.01

DIMM KHÔNG ĐƯỢC HỖ TRỢ

Sản phẩm không hỗ trợ DIMM.

Thay DIMM bằng DIMM được sản phẩm hỗ
trợ.

Để biết danh sách những loại DIMM được hỗ
trợ, hãy xem

Số của bộ phận

thuộc trang 199

.

Để biết hướng dẫn thay DIMM, hãy xem

Cài

đặt bộ nhớ thuộc trang 124

.

LỖI CRC MÃ

GỬI NÂNG CẤP RFU TRÊN CỔNG THIẾT
BỊ USB

Xảy ra lỗi trong khi nâng cấp chương trình cơ
sở.

Xin liên hệ người hỗ trợ hoặc nhà cung cấp
dịch vụ được HP ủy quyền.

LỖI HOẠT ĐỘNG TỆP ĐĨA ROM

Để xóa, bấm OK

Lệnh đang tìm cách thực hiện một hoạt động
không theo lôgic.

Bấm nút

OK

để tiếp tục.

LỖI HOẠT ĐỘNG TỆP ĐĨA ROM

Để xóa, bấm OK

Lệnh đang tìm cách thực hiện một hoạt động
không theo lôgic.

Bấm nút

OK

để tiếp tục.

LỖI HOẠT ĐỘNG TỆP EIO

Để xóa, bấm OK

Lệnh đang tìm cách thực hiện một hoạt động
không theo lôgic.

Bấm nút

OK

để tiếp tục.

LỖI HOẠT ĐỘNG TỆP LƯU TRỮ USB

Để xóa, bấm OK

Lệnh đang tìm cách thực hiện một hoạt động
không theo lôgic.

Bấm nút

OK

để tiếp tục.

LỖI KẾT NỐI KHAY TÙY CHỌN

Khay tùy chọn không được kết nối theo đúng
cách.

Lấy sản phẩm ra khỏi khay, và lắp lại khay.
Sau đó, hãy tắt rồi bật sản phẩm.

LỖI KIỂM TRA BỘ NHỚ THAY DIMM <X>

Sản phẩm đã phát hiện lỗi với DIMM.

Thay DIMM. Xem

Cài đặt bộ nhớ

thuộc trang 124

.

Để biết danh sách DIMM được sản phẩm này
hỗ trợ, hãy xem

Số của bộ phận

thuộc trang 199

.

LỖI LẠM PHÁT

GỬI NÂNG CẤP RFU TRÊN CỔNG THIẾT
BỊ USB

Xảy ra lỗi trong khi nâng cấp chương trình cơ
sở.

Xin liên hệ người hỗ trợ hoặc nhà cung cấp
dịch vụ được HP ủy quyền.

LỖI TẢI RFU

GỬI NÂNG CẤP RFU TRÊN CỔNG THIẾT
BỊ USB

Xảy ra lỗi trong khi nâng cấp chương trình cơ
sở.

Xin liên hệ người hỗ trợ hoặc nhà cung cấp
dịch vụ được HP ủy quyền.

LỖI THIẾT BỊ ĐĨA RAM

Để xóa, bấm OK

Thiết bị được nêu bị lỗi.

Bấm nút

OK

để tiếp tục.

Bảng 10-1

Các thông báo ở bảng điều khiển (còn tiếp)

156 Chương 10 Giải quyết sự cố

VIWW

background image

Thông báo trên panen điều khiển

Mô tả

Hành động được đề xuất

LỖI THIẾT BỊ ĐĨA ROM

Để xóa, bấm OK

Thiết bị được nêu bị lỗi.

Bấm nút

OK

để tiếp tục.

LỖI THIẾT BỊ EIO

Để xóa, bấm OK

Thiết bị được nêu bị lỗi.

Bấm nút

OK

để tiếp tục.

LỖI THIẾT BỊ LƯU TRỮ USB

Để xóa, bấm OK

Thiết bị được nêu bị lỗi.

Bấm nút

OK

để tiếp tục.

LỖI TRANG LAU DỌN

Mở cửa sau

Bạn đang xử lý một trang lau dọn với cửa sau
đóng.

Mở ngăn giấy ra sau để bắt đầu tạo hoặc xử
lý trang lau dọn.

Nhật ký sự kiện trống

Bạn đang tìm cách xem một nhật ký sự kiện
để trống bằng cách chọn tùy chọn HIỂN THỊ
NHẬT KÝ SỰ KIỆN
từ panen điều khiển.

Không cần thao tác.

NẠP KHAY <X> [LOẠI] [KÍCH THƯỚC]

Để được trợ giúp, xin nhấn .

Khay chỉ định đã được lập cấu hình theo loại
và kích thước giấy cụ thể và cần cho lệnh in,
nhưng khay không có giấy. Tất cả các khay
khác cũng không có giấy.

Nạp giấy theo yêu cầu vào khay.

NẠP KHAY <X> [LOẠI] [KÍCH THƯỚC]

Để sử dụng khay khác, bấm OK

thay thế bằng

NẠP KHAY <X> [LOẠI] [KÍCH THƯỚC]

Để được trợ giúp, xin nhấn .

Đã gửi một lệnh in có yêu cầu cụ thể về loại
và kích thước. Yêu cầu này lại không sẵn có
đối với khay được chỉ định.

Bấm nút

OK

để sử dụng loại và kích thước

sẵn có trong khay khác.

NẠP KHAY 1 [LOẠI] [KÍCH THƯỚC]

Để sử dụng khay khác, bấm OK

thay thế bằng

NẠP KHAY 1 [LOẠI] [KÍCH THƯỚC]

Để được trợ giúp, xin nhấn .

Khay 1 không có giấy trong khi các khay khác
có giấy.

Bấm nút

OK

để sử dụng một khay khác.

Để sử dụng Khay 1, hãy nạp giấy được yêu
cầu vào khay này.

Nếu đã có giấy trong Khay 1, hãy bấm nút trợ
giúp , sau đó bấm nút

OK

để in.

Để sử dụng khay khác, hãy lấy giấy ra khỏi
Khay 1, sau đó bấm nút

OK

để sử dụng khay

khác.

NẠP KHAY 1 [LOẠI] [KÍCH THƯỚC]

Để tiếp tục, nhấn OK

thay thế bằng

NẠP KHAY 1 [LOẠI] [KÍCH THƯỚC]

Để được trợ giúp, xin nhấn .

Khay 1 không có giấy.

Nạp giấy được yêu cầu vào Khay 1.

Nếu đã có giấy trong Khay 1, hãy bấm nút trợ
giúp , sau đó bấm nút

OK

để in.

Để sử dụng khay khác, hãy lấy giấy ra khỏi
Khay 1, sau đó bấm nút

OK

để tiếp tục.

NGÀY/GIỜ=YYYY/MMM/DD HH:MM

Để thay đổi, nhấn bấm OK.

Để bỏ qua, bấm

Ngày và giờ hiện tại.

Đặt ngày và giờ hoặc nhấn nút dừng

để

bỏ qua.

NGĂN GIẤY RA ĐẦY

Lấy hết giấy ra khỏi ngăn

Ngăn giấy ra đầy, và máy không thể tiếp tục
in.

Hãy lấy hết giấy ra để máy có thể hoàn thành
lệnh in hiện tại.

Bảng 10-1

Các thông báo ở bảng điều khiển (còn tiếp)

VIWW

Hiểu các thông báo ở bảng điều khiển 157

background image

Thông báo trên panen điều khiển

Mô tả

Hành động được đề xuất

NGĂN GIẤY RA ĐẦY

Lấy hết giấy ra khỏi ngăn

thay thế bằng

<Current status message> (<Thông báo
trình trạng hiện tại>)

Ngăn giấy ra đầy, nhưng không cần phải
dùng ngăn này cho lệnh in hiện tại.

Hãy lấy hết giấy ra khỏi ngăn trước khi gửi
lệnh in đến ngăn đó.

Phụ kiện lưu trữ USB đã bị tháo

Xóa mọi dữ liệu không liên quan

Bạn đã tháo phụ kiện USB ra khỏi sản phẩm.
Sản phẩm sẽ hủy mọi lệnh in từ phụ kiện này
trong xếp hàng in.

Để in các lệnh in còn lại, hãy lắp lại phụ kiện
USB và chọn lại các lệnh in.

PHỤ KIỆN USB CẦN QUÁ NHIỀU ĐIỆN

Tháo phụ kiện USB và sau đó tắt và bật lại

thay thế bằng

PHỤ KIỆN USB CẦN QUÁ NHIỀU ĐIỆN

Để được trợ giúp, xin nhấn .

Phụ kiện USB sử dụng dòng điện quá cao.
Không thể tiếp tục in.

Tháo phụ kiện USB, và sau đó khởi động lại
sản phẩm.

Sử dụng phụ kiện USB dùng ít điện hơn hoặc
phụ kiện USB sử dụng nguồn điện riêng.

Quá nhiều cổng USB

Tháo cổng USB mới nhất

Sản phẩm đã phát hiện thấy một hub USB
được kết nối với một hub USB khác.

Hãy tháo hub USB dư ra. Sản phẩm không
hỗ trợ các hub USB được kết nối vào các hub
USB khác.

Quá nhiều phụ kiện USB

Để được trợ giúp, xin nhấn .

Sản phẩm không hỗ trợ quá nhiều phụ kiện
lưu trữ USB như thế này.

Hãy tháo phụ kiện lưu trữ USB dư ra cho tới
khi thông báo không còn hiển thị. Sau đó tháo
và lắp lại phụ kiện lưu trữ USB mới.

Sai

Bạn đã nhập sai số PIN.

Hãy nhập lại số PIN.

SỬ DỤNG KHAY <X> [LOẠI] [KÍCH
THƯỚC]

Để thay đổi, nhấn / .

Để sử dụng, nhấn OK

Sản phẩm không phát hiện thấy kích thước
và loại giấy được yêu cầu. Thông báo cho
biết loại và kích thước có khả năng có nhiều
nhất và khay có loại và kích thước đó.

Bấm nút

OK

để chấp nhận các giá trị trong

thông báo, hoặc bấm mũi tên lên hoặc xuống

/ để cuộn qua các lựa chọn sẵn có.

Truy cập bị từ chối CÁC MENU BỊ KHÓA

Chức năng bảng điều khiển của sản phẩm
mà bạn đang tìm cách sử dụng đã bị khóa để
ngăn chặn việc truy cập trái phép.

Hãy hỏi người điều hành mạng của bạn.

TIẾP GIẤY THỦ CÔNG <LOẠI> <KÍCH
THƯỚC>

Sản phẩm đang chờ bạn nạp giấy in Khay 1. Nếu đã có giấy trong Khay 1, hãy bấm nút trợ

giúp , sau đó bấm nút

OK

để in.

Để sử dụng một khay khác, hãy lấy giấy ra
khỏi Khay 1 và sau đó bấm nút

OK

.

TIẾP GIẤY THỦ CÔNG <LOẠI> <KÍCH
THƯỚC>

Để sử dụng khay khác, bấm OK

thay thế bằng

TIẾP GIẤY THỦ CÔNG <LOẠI> <KÍCH
THƯỚC>

Để được trợ giúp, xin nhấn .

Sản phẩm đang chờ bạn nạp giấy vào Khay
1.

Bấm nút

OK

để sử dụng loại và kích thước

sẵn có trong khay khác.

Bảng 10-1

Các thông báo ở bảng điều khiển (còn tiếp)

158 Chương 10 Giải quyết sự cố

VIWW

background image

Thông báo trên panen điều khiển

Mô tả

Hành động được đề xuất

TIẾP GIẤY THỦ CÔNG <LOẠI> <KÍCH
THƯỚC>

Để tiếp tục, nhấn OK

thay thế bằng

TIẾP GIẤY THỦ CÔNG <LOẠI> <KÍCH
THƯỚC>

Để được trợ giúp, xin nhấn .

Sản phẩm đang chờ bạn nạp giấy vào Khay
1.

Nạp giấy được yêu cầu vào Khay 1 và bấm
nút

OK

.

TIẾP GIẤY THỦ CÔNG CHỒNG GIẤY RA

Sau đó bấm OK để in mặt thứ hai

Đã in mặt đầu tiên trong lệnh in hai mặt thủ
công và sản phẩm đang chờ bạn chèn chồng
giấy ra vào để hoàn thành in mặt thứ hai.

1.

Nạp chồng giấy ra vào Khay 1, giữ
nguyên định hướng với mặt được in
hướng xuống dưới.

2.

Để tiếp tục in, hãy bấm nút

OK

.

THAO TÁC IN HAI MẶT BỊ LỖI

Để tiếp tục, nhấn OK

thay thế bằng

THAO TÁC IN HAI MẶT BỊ LỖI

Để được trợ giúp, xin nhấn .

Lỗi thời gian đã xuất hiện trong khi in hai mặt. Bấm nút

OK

để tiếp tục in. Nếu lỗi này xuất

hiện lại, hãy hủy lệnh in và in lệnh in này như
lệnh in một mặt.

Vui lòng chờ

Sản phẩm đang được ngắt kết nối.

Không cần thao tác.

Wait for printer to reinitialize (Chờ máy in
khởi chạy lại)

Thông báo này có thể xuất hiện vì nhiều lý do:

Cài đặt RAM DISK (ĐĨA RAM) đã thay
đổi trước khi sản phẩm khởi động lại.

Sản phẩm đang khởi động lại sau khi
thay đổi chế độ thiết bị ngoài.

Bạn đã thoát khỏi menu
DIAGNOSTICS (CHẨN ĐOÁN).

Bạn đã lắp bộ định dạng mới vào sản
phẩm cũ, hoặc sản phẩm mới vào bộ
định dạng cũ.

Không cần thao tác.

Bảng 10-1

Các thông báo ở bảng điều khiển (còn tiếp)

VIWW

Hiểu các thông báo ở bảng điều khiển 159