HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Xử lý kẹt giấy từ Khay 1

background image

Xử lý kẹt giấy từ Khay 1

CHỈ DẪN:

Để xem hình động minh họa quá trình này hãy truy cập vào trang Web:

www.hp.com/go/

ljp3010-tray1-jams

.

1.

Từ từ kéo giấy bị kẹt hoặc các vật liệu in khác ra khỏi sản phẩm. Nếu một phần của giấy bị kéo
giữ lại trong sản phẩm, xin xem

Xử lý giấy kẹt từ nắp trên cùng. thuộc trang 165

.

2.

Bấm nút

OK

để xóa thông báo.

OK

VIWW

Kẹt giấy 161