HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Xử lý kẹt giấy từ khay in hai mặt

background image

Xử lý kẹt giấy từ khay in hai mặt

CHỈ DẪN:

Để xem hình động minh họa quá trình này hãy truy cập vào trang Web:

www.hp.com/go/

ljp3010-jams-duplexer

.

1.

Tháo hoàn toàn Khay 2 ra khỏi sản phẩm.

1

2.

Nhấn nút màu xanh lá cây để nhả bàn in hai mặt.

1

3.

Lấy hết giấy bị kẹt ra.

170 Chương 10 Giải quyết sự cố

VIWW

background image

4.

Đóng bàn in hai mặt.

5.

Lắp lại Khay 2.

2

1

2

2

6.

Mở cửa sau, và ấn nó xuống để cửa mở hoàn toàn một góc 90°.

GHI CHÚ:

Cửa sau có hai vị trí. Mở một góc 45° cho ngăn giấy ra phía sau và 90° để xử lý kẹt

giấy.

VIWW

Kẹt giấy 171

background image

7.

Lấy hết giấy bị kẹt ra.

8.

Bấm nút tháo nắp trên cùng, và mở nắp trên cùng ra.

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

9.

Đóng cửa sau lại.

172 Chương 10 Giải quyết sự cố

VIWW

background image

10.

Tháo hộp mực in.

2

3

11.

Lấy hết giấy bị kẹt ra.

12.

Lắp lại hộp mực in.

2

1

3

VIWW

Kẹt giấy 173

background image

13.

Đóng nắp trên.

2

1

3

2

1

3