HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Giấy không tự động được tiếp vào.

background image

Giấy không tự động được tiếp vào.

Giấy không tự động được tiếp vào.

Nguyên nhân

Giải pháp

Tiếp thủ công được chọn trong chương trình phần mềm.

Nạp giấy vào Khay 1, hoặc, nếu giấy đã nạp, bấm nút

OK

.

Giấy có kích thước đúng chưa được nạp vào.

Hãy nạp đúng khổ giấy.

Khay tiếp giấy đã cạn.

Nạp giấy vào khay tiếp giấy.

Giấy từ lần kẹt trước đó chưa được gỡ hết ra.

Mở sản phẩm và gỡ hết giấy ra khỏi đường dẫn giấy.

Khổ giấy chưa được cấu hình đúng cho khay tiếp giấy.

In mộ trang cấu hình hoặc sử dụng panen điều khiển để xác
định khổ giấy được cấu hình cho khay.

Các thanh dẫn giấy trong khay chưa được đẩy sát vào giấy.

Kiểm tra xem các thanh dẫn giấy phía sau và hai bên có chạm
vào giấy không.

Thông báo nhắc tiếp giấy được đặt là ALWAYS (LUÔN
LUÔN). Sản phẩm luôn nhắc tiếp giấy thủ công, ngay cả khi
khay đã được nạp.

Mở khay ra, nạp lại phương tiện, và sau đó đóng khay lại.

Hoặc, thay đổi cài đặt nhắc tiếp giấy thủ công thành UNLESS
LOADED
(TRỪ KHI ĐƯỢC NẠP) để sản phẩm chỉ nhắc tiếp
giấy thủ công khi khay hết giấy.

Cài đặt USE REQUESTED TRAY (SỬ DỤNG KHAY ĐƯỢC
YÊU CẦU) trên sản phẩm được đặt là EXCLUSIVELY (DÀNH
RIÊNG) và khay được yêu cầu hết giấy. Sản phẩm sẽ không
sử dụng một khay khác.

Nạp giấy vào khay được yêu cầu.

Hoặc, đổi cài đặt từ EXCLUSIVELY (DÀNH RIÊNG) thành
FIRST (ĐẦU TIÊN) trên menu CONFIGURE DEVICE (CẤU
HÌNH THIẾT BỊ). Sản phẩm có thể sử dụng khay khác nếu
không có phương tiện được nạp vào khay đã xác định.