HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Giấy không tiếp vào từ Khay 2, 3 hoặc 4

background image

Giấy không tiếp vào từ Khay 2, 3 hoặc 4

Giấy không tiếp vào từ Khay 2 hoặc 3

Nguyên nhân

Giải pháp

Giấy có kích thước đúng chưa được nạp vào.

Hãy nạp đúng khổ giấy.

Khay tiếp giấy đã cạn.

Nạp giấy vào khay tiếp giấy.

Loại giấy đúng cho khay tiếp giấy chưa được chọn trong panen
điều khiển của sản phẩm.

Từ panen điều khiển của sản phẩm, chọn đúng loại giấy cho
khay tiếp giấy.

Giấy từ lần kẹt trước đó chưa được gỡ hết ra.

Mở sản phẩm và gỡ hết giấy ra khỏi đường dẫn giấy. Kiểm tra
kỹ cùng cuộn sấy xem còn giấy kẹt không.

176 Chương 10 Giải quyết sự cố

VIWW

background image

Giấy không tiếp vào từ Khay 2 hoặc 3

Nguyên nhân

Giải pháp

Không có khay tùy chọn nào hiển thị như các tùy chọn khay
tiếp giấy.

Khay tùy chọn chỉ hiển thị sẵn sàng khi chúng được lắp. Kiểm
tra xem có khay tùy chọn nào được lắp đúng chưa. Kiểm tra
xem trình điều khiển máy in đã được cấu hình để nhận dạng
khay tùy chọn không.

Một khay tùy chọn đã bị lắp sai.

In một trang cấu hình để xác nhận rằng khay tùy chọn đã được
lắp. Nếu không, hãy kiểm tra xem khay đã được lắp đúng vào
sản phẩm chưa.

Khổ giấy chưa được cấu hình đúng cho khay tiếp giấy.

In mộ trang cấu hình hoặc sử dụng panen điều khiển để xác
định khổ giấy được cấu hình cho khay.

Các thanh dẫn giấy trong khay chưa được đẩy sát vào giấy.

Kiểm tra xem các thanh dẫn giấy có chạm vào giấy không.