HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Chọn giấy theo nguồn, loại hoặc kích thước

background image

Chọn giấy theo nguồn, loại hoặc kích thước

Ba cài đặt này ảnh hưởng đến cách thức trình điều khiển máy in lấy giấy khi bạn gửi lệnh in. Các cài
đặt Source (Nguồn) Type (Loại) và Size (Kích thước) xuất hiện trong các hộp thoại Page Setup (Cài
đặt Trang), Print (In) hoặc Print Properties (Đặc tính In), trong phần lớn các chương trình phần mềm.
Trừ khi bạn thay đổi những cài đặt này, nếu không, sản phẩm sẽ tự động chọn khay, bằng cách sử
dụng cài đặt mặc định.