HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Loại và kích thước

background image

Loại và kích thước

In theo loại hoặc kích thước nghĩa là bạn muốn sản phẩm lấy giấy từ khay có đúng kích thước và loại
giấy. Khi bạn chọn giấy theo loại chứ không theo nguồn, điều này cũng tương tự như việc khóa các
khay lại và giúp bảo vệ giấy đặc biệt khỏi bị sử dụng mà bạn không biết. Ví dụ: nếu một khay được lập
cấu hình theo giấy in sẵn đầu đề và bạn chọn loại giấy thường, sản phẩm sẽ không lấy giấy in sẵn đầu
đề từ khay đó. Thay vào đó, sản phẩm sẽ lấy giấy từ khay có giấy thường và được lập cấu hình theo
giấy thường trên bảng điều khiển của sản phẩm.

Chọn giấy theo loại và kích thước sẽ cho chất lượng in tốt hơn đáng kể đối với hầu hết các loại giấy.
Sử dụng sai cài đặt có thể dẫn đến chất lượng in không như mong muốn. Luôn in theo loại đối với các
vật liệu in đặc biệt, như là nhãn hoặc giấy trong. In theo kích thước đối với phong bì, nếu có thể.

Để in theo loại hoặc kích thước, chọn loại hoặc kích thước từ hộp thoại Page Setup (Cài đặt
Trang), Print (In) hoặc Print Properties (Đặc tính In), tùy thuộc vào chương trình phần mềm.

Nếu bạn thường in trên một loại giấy hoặc kích thước giấy cụ thể, hãy lập cấu hình khay cho loại
hoặc kích thước giấy đó. Sau đó, khi bạn chọn loại hoặc kích thước khi bạn in, sản phẩm sẽ tự
động lấy giấy từ khay đã được lập cấu hình theo loại hoặc kích thước đó.

86

Chương 6 Giấy và vật liệu in

VIWW