HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Nạp Khay 1

background image

Nạp Khay 1

GHI CHÚ:

Sản phẩm có thể in ở tốc độ chậm hơn, khi sử dụng Khay 1.

THẬN TRỌNG:

Để tránh kẹt giấy, đừng nạp giấy vào khay khi sản phẩm đang in. Không xòe giấy ra.

Xòe giấy ra có thể khiến giấy không nạp vào được.

VIWW

Nạp khay

79

background image

CHỈ DẪN:

Để xem hình động minh họa quá trình này hãy truy cập vào trang Web:

www.hp.com/go/

ljp3010-load-tray1

.

1.

Mở Khay 1.

2.

Kéo phần mở rộng của khay ra.

80

Chương 6 Giấy và vật liệu in

VIWW

background image

3.

Nạp giấy vào khay. Kểm tra chắc chắn rằng giấy nằm khớp trong các thẻ chặn và ở dưới mức báo
chiều cao tối đa được phép.

GHI CHÚ:

Để biết thông tin về việc nạp giấy theo hướng cụ thể, xin xem

Định hướng giấy khi

nạp khay giấy thuộc trang 79

.

4.

Điều chỉnh các thanh dẫn cạnh sao cho chúng hơi chạm vào tập giấy mà không làm cong giấy.