HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Dây cáp và mạch ghép nối

background image

Dây cáp và mạch ghép nối

Mục

Mô tả

Số bộ phận

Các thẻ I/O Nâng cao (EIO)

Các cạc mạng EIO đa giao thức của máy
chủ in HP Jetdirect:

Đĩa Cứng EIO Hiệu Suất Cao HP theo
Chuẩn Serial ATA (người dẫn: hay còn
gọi là chuẩn SATA)

J6073G

Bộ điều hợp song song 1284B

J7972G

Jetdirect EIO không dây 690n (IPv6/
IPsec)

J8007G

Jetdirect en3700

J7942G

Jetdirect en1700

J7988G

Máy chủ in không dây USB Jetdirect
ew2400

J7951G

Cạc mạng EIO Jetdirect 630n EIO (IPv6/
gigabit)

J7997G

Cạc mạng EIO Jetdirect 635n EIO (IPv6/
IPsec)

J7961G

Cáp USB

Cáp nối A-to-B 2 mét

C6518A

200 Phụ lục A Nguồn cung cấp và phụ kiện

VIWW

background image

B