HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Xóa phần mềm cho Windows

background image

Xóa phần mềm cho Windows

Windows XP

1.

Bấm vào Start (Bắt đầu), Control Panel (Panen Điều khiển), và sau đó chọn Add or Remove
Programs
(Thêm hoặc Xóa Chương trình).

2.

Tìm và chọn sản phẩm từ danh sách.

3.

Bấm vào nút Change/Remove (Thay đổi/Xóa) để xóa phần mềm.

Windows Vista

1.

Bấm Start (Bắt đầu), Control Panel (Panen Điều khiển) và sau đó bấm Programs and
Features
(Các Chương trình và Tính năng).

2.

Tìm và chọn sản phẩm từ danh sách.

3.

Chọn tùy chọn Uninstall/Change (Tháo Cài đặt/Thay đổi).

48

Chương 3 Phần mềm dành cho Windows

VIWW