HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - In trang thông tin và cách thức thực hiện

background image

In trang thông tin và cách thức thực hiện

Từ bảng điều khiển của sản phẩm, bạn có thể in các trang thông tin, trong đó cho bạn biết thông tin chi
tiết về sản phẩm và cấu hình hiện tại của sản phẩm. Bạn cũng có thể in một số trang cách thức thực
hiện, để minh họa các quy trình thông thường liên quan đến việc sử dụng sản phẩm.

Loại giấy

Tên giấy

Mô tả

Trang thông tin

IN SƠ ĐỒ MENU

In bản đồ menu của bảng điều khiển. Bản
đồ này cho biết sơ đồ và cài đặt hiện tại
của các mục menu của bảng điều khiển.

IN CẤU HÌNH

In cấu hình hiện tại của sản phẩm. Nếu
có cài máy chủ in HP Jetdirect, trang cấu
hình HP Jetdirect cũng sẽ được in ra.

IN TRANG TÌNH TRẠNG NGUỒN
CUNG CẤP

In lượng nguồn cung cấp còn lại: báo cáo
số liệu thống kê về tổng số trang và số
lệnh in đã xử lý, số sê-ri, đếm số trang,
và thông tin về bảo trì.

HP cung cấp ước tính về lượng nguồn
cung cấp còn lại để tiện lợi cho khách
hàng. Mức nguồn cung cấp còn lại thực
tế có thể khác với số liệu ước tính được
cung cấp.

IN TRANG MỨC SỬ DỤNG

In trang cho biết số đếm của tất cả các
kích thước giấy đã đi qua sản phẩm, liệt
kê giấy một mặt hay hai mặt, và hiển thị
số đếm trang.

IN TRANG THỬ NGHIỆM

In trang thử nghiệm.

IN THƯ MỤC TỆP

In thư mục tập tin, cho biết thông tin về
tất cả các thiết bị lưu trữ thứ cấp đã được
cài đặt. Mục này chỉ xuất hiện khi sản
phẩm có cài thiết bị lưu trữ thứ cấp có
chứa hệ thống tập tin được nhận dạng.

IN DANH SÁCH PHÔNG CHỮ PCL

In danh sách phông chữ PCL, cho biết
tất cả các phông chữ PCL hiện có trong
sản phẩm.

IN DANH SÁCH PHÔNG CHỮ PS

In danh sách phông chữ PS, cho biết tất
cả các phông chữ PS hiện có trong sản
phẩm.

106 Chương 9 Quản lý và bảo trì sản phẩm

VIWW

background image

Loại giấy

Tên giấy

Mô tả

Trang cách thức thực hiện

XỬ LÝ KẸT GIẤY

In trang cho biết cách thức xử lý kẹt giấy.

NẠP KHAY

In trang cho biết cách thức lắp khay nạp
giấy.

NẠP GIẤY IN ĐẶC BIỆT

In trang cho biết cách thức nạp giấy đặc
biệt, ví dụ như phong bì và giấy in sẵn
đầu đề.

IN HAI MẶT

In trang cho biết cách thức sử dụng chức
năng in hai mặt (in kép).

GIẤY ĐƯỢC HỖ TRỢ

In trang cho biết loại và kích thước giấy
mà sản phẩm hỗ trợ.

IN HƯỚNG DẪN TRỢ GIÚP

In trang cho biết liên kết đến phần trợ
giúp thêm trên Web.

CÁC HÌNH SẢN PHẨM

In trang giải thích các thành phần của
sản phẩm.

In trang thông tin

1.

Bấm nút

Menu

.

2.

Bấm mũi tên xuống để chọn menu THÔNG TIN, và sau đó bấm nút

OK

.

3.

Bấm mũi tên xuống để chọn thông tin bạn cần, và sau đó bấm nút

OK

để in.

In trang cách thức thực hiện

1.

Bấm nút

Menu

.

2.

Đảm bảo menu CÁCH THỨC THỰC HIỆN được chọn, và sau đó bấm nút

OK

.

3.

Bấm mũi tên xuống để chọn trang bạn cần, và sau đó bấm nút

OK

để in.

VIWW

In trang thông tin và cách thức thực hiện 107

background image

Sử dụng phần mềm HP Easy Printer Care (Chăm sóc Máy

in Dễ dàng HP)