HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Bật bộ nhớ dành cho Windows

background image

Bật bộ nhớ dành cho Windows

1.

Windows XP và Windows Server 2003 (sử dụng kiểu hiển thị Default Start (Bắt đầu Mặc định)
cho menu Start (Bắt đầu))
: Bấm Start (Bắt đầu), bấm Settings (Cài đặt), sau đó bấm Printers
and Faxes
(Máy in và Fax).

- hoặc -

Windows 2000, Windows XP và Windows Server 2003 (sử dụng kiểu hiển thị Default Start
(Bắt đầu Mặc định) cho menu Start (Bắt đầu))
: Bấm Start (Bắt đầu), bấm Settings (Cài đặt),
sau đó bấm Printers (Máy in).

- hoặc -

Windows Vista: Bấm Start (Bắt đầu), bấm Control Panel (Bản Điều khiển), sau đó vào phân mục
dành cho Hardware and Sound (Phần cứng và Âm thanh), bấm Printer (Máy in).

2.

Bấm chuột phải vào biểu tượng trình điều khiển, và sau đó chọn Properties (Đặc Tính).

3.

Bấm vào tab Device Settings (Cài Đặt Thiết Bị).

4.

Mở rộng khu vực của Installable Options (Tùy chọn Có thể Cài đặt).

5.

Kế bên Printer Memory (Bộ nhớ Máy in), chọn tổng lượng bộ nhớ đã được cài đặt.

6.

Bấm OK.