HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Lắp các thiết bị USB nội

background image

Lắp các thiết bị USB nội

Sản phẩm có hai cổng USB bên trong.

1.

Tắt sản phẩm và tháo dây nguồn.

2

1

VIWW

Lắp bộ nhớ, các thiết bị USB trong và các bảng mạch I/O 129

background image

2.

Ngừng kết nối tất cả các cáp ghép nối.

3.

Tháo tấm bên phải ra bằng cách trượt theo hướng ra phía sau của sản phẩm để mở chốt nó.

2

1

130 Chương 9 Quản lý và bảo trì sản phẩm

VIWW

background image

4.

Định vị các cổng USB nằm gần phần cuối của bảng mạch bộ truy cập. Lắp thiết bị USB vào một
trong số các cổng đó.

5.

Lắp lại tấm bên phải. Dóng thẳng các đầu trên tấm với các khe trong sản phẩm, và đẩy tấm theo
hướng về phía trước của sản phẩm cho đến khi được khóa đúng vào vị trí.

2

1

VIWW

Lắp bộ nhớ, các thiết bị USB trong và các bảng mạch I/O 131

background image

6.

Cắm lại các cáp ghép nối và dây nguồn.

7.

Bật sản phẩm.