HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Chuyển chương trình cơ sở mới vào sản phẩm

background image

Chuyển chương trình cơ sở mới vào sản phẩm

GHI CHÚ:

Sản phẩm có thể nhận bản cập nhật tập tin .RFU khi đã ở trạng thái Sẵn sàng.

Các điều kiện sau đây có thể ảnh hưởng tới thời gian cần để chuyển tệp.

Tốc độ của máy tính chủ gửi bản cập nhật.

Bạn phải hoàn thành mọi lệnh in nằm trước lệnh in .RFU trong hàng chờ trước khi tiến hành cập
nhật.

Nếu quá trình bị gián đoạn trước khi chương trình cơ sở is được tải xuống, bạn phải gửi lại tệp
chương trình cơ sở.

Nếu mất điện trong quá trình cập nhật chương trình cơ sở, bản cập nhật bị gián đoạn và thông
báo Resend upgrade (Gửi lại nâng cấp) (chỉ bằng tiếng Anh) trên màn hình panen điều khiển.
Trong trường hợp này, bạn phải gửi bản nâng cấp bằng cách sử dụng cổng USB.

GHI CHÚ:

Cập nhật chương trình cơ sở có liên quan đến việc thay đổi định dạng của bộ nhớ truy cập

ngẫu nhiên cố định (NVRAM). Bất kỳ cài đặt menu nào đã được thay đổi khác với cài đặt mặc định có
thể sẽ trở lại trạng thái cài đặt mặc định và phải được thay đổi lại nếu bạn muốn các cài đặt khác với
cài đặt mặc định.