HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Sử dụng tệp thi hành flash để cập nhật chương trình cơ sở

background image

Sử dụng tệp thi hành flash để cập nhật chương trình cơ sở

Sản phẩm này có bộ nhớ flash, để bạn có thể sử dụng tệp thi hành flash chương trình cơ sở (.EXE) để
nâng cấp chương trình cơ sở. Tải tệp này xuống từ

www.hp.com/go/ljp3010series_firmware

.

136 Chương 9 Quản lý và bảo trì sản phẩm

VIWW

background image

GHI CHÚ:

Để sử dụng phương pháp này, hãy kết nối sản phẩm trực tiếp với máy tính bằng cáp USB,

và cài đặt trình điều khiển máy in cho sản phẩm trên máy tính này.

1.

In trang cấu hình và lưu lại địa chỉ TCP/IP.

2.

Tìm tệp .EXE trên máy tính, và bấm đúp vào nó để mở tệp.

3.

Từ danh sách thả xuống Select Printer to Update (Chọn Máy in để Cập nhật), chọn sản phẩm
này. Bấm Start (Bắt đầu) để bắt đầu quá trình cập nhật.

THẬN TRỌNG:

Không tắt sản phẩm hoặc tìm cách gửi lệnh in trong quá trình này.

4.

Khi quá trình hoàn tất, một biểu tượng mặt cười sẽ hiển thị trong hộp thoại. Bấm nút Exit (Thoát).

5.

Tắt và sau đó bật sản phẩm.

6.

In một trang cấu hình khác và kiểm tra xem mã ngày của chương trình cơ sở có được liệt kê không.