HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Xác định phiên bản hiện tại của chương trình cơ sở

background image

Xác định phiên bản hiện tại của chương trình cơ sở

1.

Bấm nút

Menu

.

2.

Bấm mũi tên xuống để chọn menu THÔNG TIN, và sau đó bấm nút

OK

.

3.

Bấm mũi tên xuống để tô sáng tùy chọn IN CẤU HÌNH, sau đó bấm nút

OK

để in.

Mã ngày tháng của chương trình cơ sở được liệt kê trên trang cấu hình tại mục có tên là Device
Information
(Thông tin Thiết bị). Mã ngày tháng của chương trình cơ sở có định dạng này: YYYYMMDD
XX.XXX.X.

Chuỗi các số đầu tiên là ngày tháng, trong đó YYYY biểu thị năm, MM biểu thị tháng và DD biểu
thị ngày.

Chuỗi số thứ hai là số phong bì chương trình cơ sở, ở dạng thập phân.