HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Thời gian sử dụng nguồn cung cấp

background image

Thời gian sử dụng nguồn cung cấp

Để biết thông tin về sản lượng sản phẩm cụ thể, xem

www.hp.com/go/learnaboutsupplies

.

Để đặt hàng nguồn cung cấp, xem

Nguồn cung cấp và phụ kiện thuộc trang 197

.

VIWW

Quản lý nguồn cung cấp 119