HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Các mục của máy chủ Web nhúng

background image

Các mục của máy chủ Web nhúng

Tab hoặc mục

Tùy chọn

Tab Thông tin

Cung cấp thông tin sản phẩm,
thông tin tình trạng và cấu hình.

Trạng thái Thiết bị: Hiển thị tình trạng của sản phẩm và hiển thị ước tính lượng
nguồn cung cấp HP còn lại. Trang này còn hiển thị loại và kích thước giấy in được
đặt cho mỗi khay. Để thay đổi cài đặt mặc định, bấm Thay đổi Cài đặt.

Trang cấu hình: Hiển thị thông tin tìm thấy trên trang cấu hình.

Tình trạng Nguồn cung cấp: Hiển thị ước tính lượng nguồn cung cấp HP còn lại.
Trang này cũng cung cấp số mục của nguồn cung cấp. Để đặt mua các nguồn cung
cấp mới, bấm Mua Nguồn cung cấp trong vùng Liên kết Khác ở bên trái cửa sổ.

Nhật kư Sự kiện: Hiển thị danh sách tất cả các sự kiện và lỗi của sản phẩm. Sử
dụng liên kết hp instant support (trong vùng Liên kết Khác trên tất cả các trang
của máy chủ Web nhúng) để kết nối với tập hợp các trang Web động giúp giải quyết
các vấn đề Nhật kư Sự kiện và các vấn đề khác. Các trang này còn hiển thị các
dịch vụ bổ sung khả dụng cho sản phẩm.

Số lượng Trang Đã Dùng: Hiển thị tóm tắt số trang sản phẩm đã in, được nhóm
theo kích thước, loại và đường dẫn in giấy.

Thông tin Thiết bị: Hiển thị thông tin về tên mạng, địa chỉ, và kiểu sản phẩm. Để
tùy chỉnh các mục nhập này, bấm Thông tin Thiết bị trên tab Thiết lập.

Panen Điều khiển: Hiển thị các thông báo từ bảng điều khiển, chẳng hạn như Sẵn
sàng
hoặc Chế độ nghỉ bật.

In: Cho phép bạn gửi các lệnh đã sẵn sàng in đến sản phẩm.

112 Chương 9 Quản lý và bảo trì sản phẩm

VIWW

background image

Tab hoặc mục

Tùy chọn

Tab Thiết lập

Cung cấp khả năng lập cấu hình
sản phẩm từ máy tính của bạn.

Cấu Hình Thiết Bị: Cấu hình cài đặt mặc định của sản phẩm. Trang này bao gồm
các menu truyền thống, thường thấy trên màn hình của panen điều khiển.

Kích thước/Loại Khay: Hiển thị kích thước và loại giấy và phương tiện in được cho
phép cho mỗi khay tiếp giấy.

Máy chủ E-mail: Chỉ ở chế độ mạng. Được sử dụng cùng với trang Đăng ký Cảnh
báo
để cài đặt cảnh báo e-mail.

Đăng ký Cảnh báo: Chỉ ở chế độ mạng. Cài đặt cảnh báo qua e-mail cho các sự
kiện của sản phẩm và các nguồn cung cấp khác nhau.

Ngưỡng Cảnh báo: Đặt thời gian hoặc giá trị sẽ kích hoạt sản phẩm gửi các cảnh
báo cụ thể.

Tự động Gửi: Cấu hình sản phẩm để gửi các e-mail tự động về cấu hình sản phẩm
và các nguồn cung cấp đến những địa chỉ e-mail cụ thể.

Bảo mật: Đặt mật khẩu, phải nhập mật khẩu này để có được truy cập vào tab Thiết
lập
và tab Hoạt động mạng cũng như các phần của panen điều khiển của sản phẩm
và mạng HP Jetdirect. Bật hoặc tắt các tính năng nhất định của sản phẩm.

Sửa đổi các Liên kết Khác: Thêm hoặc tùy chỉnh một liên kết đến một trang Web
khác. Liên kết này được hiển thị trong vùng Liên kết Khác trên tất cả các trang của
máy chủ Web nhúng.

Thông tin Thiết bị: Đặt tên sản phẩm và gán một mã số tài sản cho sản phẩm này.
Nhập tên và địa chỉ e-mail cho liên hệ chính, người sẽ nhận thông tin về sản phẩm.

Ngôn ngữ: Xác định ngôn ngữ hiển thị thông tin máy chủ Web nhúng.

Ngày Giờ: Đồng bộ thời gian với máy chủ thời gian của mạng.

Lịch Nghỉ: Đặt và sửa đổi thời gian đánh thức cho sản phẩm để sản phẩm chuyển
sang trạng thái sẵn sàng.

GHI CHÚ:

Tab Thiết lập có thể được bảo vệ bằng mật khẩu. Nếu sản phẩm này nằm

trong một mạng, hãy luôn tham vấn với nhà quản trị hệ thống trước khi thay đổi cài đặt
trên tab này.

Tab Hoạt động mạng

Cung cấp khả năng thay đổi cài đặt
mạng từ máy tính của bạn.

Người quản lý mạng có thể sử dụng tab này để kiểm soát cài đặt mạng cho sản phẩm khi
nó được kết nối với một mạng có nền IP. Tab này không hiển thị nếu sản phẩm được kết
nối trực tiếp với một máy tính, hoặc nếu sản phẩm được kết nối vào mạng sử dụng máy
chủ in không phải là máy chủ in HP Jetdirect.

GHI CHÚ:

Tab Hoạt động mạng có thể được bảo vệ bằng mật khẩu.

Liên kết Khác

Bao gồm các liên kết sẽ kết nối bạn
vào Internet

hp instant support: Kết nối bạn với trang Web của HP để giúp bạn tìm các giải pháp
cho những vấn đề của sản phẩm.

Mua Nguồn cung cấp: Kết nối với trang Web HP SureSupply, nơi bạn sẽ nhận được
thông tin về các tùy chọn mua các nguồn cung cấp HP chính hãng, chẳng hạn như
các hộp mực in và giấy.

Hỗ trợ Sản phẩm: Kết nối với trang hỗ trợ dành cho sản phẩm, từ trang này bạn có
thể tìm trợ giúp liên quan đến các chủ đề khác nhau.

Cách Thực hiện: Kết nối với thông tin trình bày những tác vụ cụ thể cho sản phẩm,
chẳng hạn như xử lý kẹt giấy và in trên các loại giấy khác nhau.

GHI CHÚ:

Bạn phải có truy cập Internet để sử dụng bất kỳ liên kết nào trong số các liên

kết này. Nếu bạn sử dụng kết nối quay số và chưa kết nối khi lần đầu tiên mở máy chủ
Web nhúng, bạn phải kết nối trước khi có thể truy cập vào các trang Web này. Việc kết
nối có thể yêu cầu đóng và mở lại máy chủ Web nhúng.

VIWW

Sử dụng máy chủ Web nhúng 113