HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Ưu tiên cho cài đặt in cho Macintosh

background image

Ưu tiên cho cài đặt in cho Macintosh

Các thay đổi cho cài đặt in được đặt ưu tiên tùy theo nơi thực hiện thay đổi:

GHI CHÚ:

Các tên của các lệnh và các hộp thoại có thể khác nhau tùy theo chương trình phần mềm.

Hộp thoại Page Setup (Cài đặt Trang): Bấm Page Setup (Cài đặt Trang) hoặc lệnh tương tự
trên menu File (Tệp) của chương trình bạn đang làm việc để mở hộp thoại này. Các cài đặt được
thay đổi ở đây có thể ghi đè các cài đặt được thay đổi ở nơi khác.

Hộp thoại Print (In): Nhấp vào Print (In), Print Setup (Cài đặt In) hoặc lệnh tương tự trên menu
File (Tệp) của chương trình bạn đang làm việc để mở hộp thoại này. Cài đặt được thay đổi trong
hộp thoại Print (In) có mức ưu tiên thấp hơn và không ghi đè các thay đổi được thực hiện trong
hộp thoại Page Setup (Cài đặt Trang).

54

Chương 4 Sử dụng sản phẩm với máy Macintosh

VIWW

background image

Cài đặt trình điều khiển máy in mặc định: Cài đặt trình điều khiển máy in mặc định xác định cài
đặt được sử dụng trong tất cả các nhiệm vụ in, trừ khi cài đặt được thay đổi trong hộp thoại Page
Setup
(Cài đặt Trang), Print (In), hoặc Printer Properties (Đặc tính Máy in).

Cài đặt panen điều khiển máy in: Cài đặt được thay đổi trong panen điều khiển của máy in có
mức ưu tiên thấp hơn những thay đổi ở bất kỳ nơi nào khác.