HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - In nhiều trang tài liệu trên một trang giấy trong Macintosh

background image

In nhiều trang tài liệu trên một trang giấy trong Macintosh

Bạn có thể in nhiều trang tài liệu trên một trang giấy. Tính năng này cung cấp một cách hiệu quả để in
các trang nháp.

1.

Trên menu File (Tập tin), bấm Print (In).

2.

Chọn trình điều khiển.

3.

Mở menu Layout (Bố cục).

4.

Cạnh Pages per Sheet (Trang trên mỗi Bản), chọn số trang tài liệu bạn muốn in trên mỗi trang
giấy (1, 2, 4, 6, 9, hoặc 16).

5.

Cạnh Layout Direction (Hướng Bố Cục), chọn thứ tự và bố cục của các trang tài liệu trên trang
giấy.

6.

Cạnh Borders (Đường viền), chọn kiểu đường viền sẽ được in quanh mỗi trang tài liệu trên trang
giấy.

VIWW

Sử dụng các tính năng trong trình điều khiển máy in Macintosh

59