HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Lưu trữ nhiệm vụ

background image

Lưu trữ nhiệm vụ

Bạn có thể lưu trữ các nhiệm vụ trên sản phẩm để bạn có thể in chúng tại bất kỳ thời điểm nào. Bạn có
thể chia sẻ các nhiệm vụ đã được lưu với những người sử dụng khác hoặc bạn có thể giữ riêng chúng.

GHI CHÚ:

Để biết thêm thông tin về các tính năng lưu trữ lệnh in, xem

Sử dụng tính năng lưu trữ lệnh

in thuộc trang 93

.

1.

Trên menu Tệp, hãy bấm vào tùy chọn In.

2.

Mở menu Lưu trữ Lệnh in.

60

Chương 4 Sử dụng sản phẩm với máy Macintosh

VIWW

background image

3.

Trong danh sách thả xuống Chế độ Lưu trữ Lệnh in, hãy chọn loại lệnh in được lưu trữ.

4.

Để sử dụng tên người sử dụng tùy chỉnh hoặc tên lệnh in, hãy bấm vào nút Tùy chỉnh, và sau đó
nhập tên người sử dụng hoặc tên lệnh in vào.

Chọn tùy chọn để sử dụng khi đã có một nhiệm vụ lưu trữ khác với tên đó.

Sử dụng Tên Lệnh in + (1 - 99)

Nối một số riêng vào cuối tên lệnh in.

Thay Tệp Đã có

Ghi đè lệnh in đã lưu trữ hiện có bằng lệnh in mới.

5.

Nếu bạn đã chọn tùy chọn Nhiệm Vụ Lưu Trữ hoặc tùy chọn Lệnh in Cá nhân trong bước 3, bạn
có thể bảo vệ lệnh in này bằng mã PIN. Nhập số gồm 4 chữ số vào trường Sử dụng mã PIN để
In
. Khi người khác tìm cách in lệnh in này, sản phẩm sẽ nhắc người đó nhập vào mã PIN này.