HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Đặt đồng hồ thời gian thực

background image

Đặt đồng hồ thời gian thực

Sử dụng tính năng đồng hồ thời gian thực để đặt cài đặt ngày giờ. Thông tin ngày giờ được gắn với
các lệnh in đã lưu, để bạn có thể nhận dạng những phiên bản mới nhất.

Truy cập vào menu NGÀY/GIỜ.

1.

Bấm nút

Menu

.

2.

Mở từng menu sau. Bấm mũi tên xuống để chọn nó và sau đó bấm nút

OK

để

chọn nó.

a.

CẤU HÌNH THIẾT BỊ

b.

CÀI ĐẶT HỆ THỐNG

c.

NGÀY/GIỜ

Đặt ngày

1.

Từ menu NGÀY/GIỜ, hãy đánh dấu và chọn menu NGÀY.

2.

Sử dụng bàn phím số, hoặc bấm mũi tên lên hoặc mũi tên xuống / để chọn năm,
tháng, và ngày. Bấm nút

OK

sau mỗi lần chọn.

Đặt định dạng ngày

1.

Từ menu NGÀY/GIỜ, hãy đánh dấu và chọn menu ĐỊNH DẠNG NGÀY.

2.

Bấm mũi tên lên hoặc mũi tên xuống / để chọn định dạng ngày, và sau đó bấm
nút

OK

.

Đặt thời gian

1.

Từ menu NGÀY/GIỜ, hãy đánh dấu và chọn menu GIỜ.

2.

Sử dụng bàn phím số, hoặc bấm mũi tên lên hoặc mũi tên xuống / để chọn giờ,
phút, và cài đặt AM/PM (sáng/chiều). Bấm nút

OK

sau mỗi lần chọn.

Đặt định dạng thời gian

1.

Từ menu NGÀY/GIỜ, hãy đánh dấu và chọn menu ĐỊNH DẠNG GIỜ.

2.

Bấm mũi tên lên hoặc mũi tên xuống / để chọn định dạng thời gian, và sau đó
bấm nút

OK

.

VIWW

Cài đặt tiết kiệm

91