HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Đặt thời gian đánh thức

background image

Đặt thời gian đánh thức

1.

Bấm nút

Menu

.

2.

Mở từng menu sau. Bấm mũi tên xuống để chọn nó và sau đó bấm nút

OK

để chọn nó.

a.

CẤU HÌNH THIẾT BỊ

b.

CÀI ĐẶT HỆ THỐNG

c.

THỜI GIAN ĐÁNH THỨC

3.

Bấm mũi tên lên hoặc mũi tên xuống / để chọn ngày trong tuần, sau đó bấm nút

OK

.

4.

Bấm mũi tên xuống để chọn cài đặt TÙY CHỈNH, và sau đó bấm nút

OK

.

5.

Sử dụng bàn phím số, hoặc bấm mũi tên lên hoặc mũi tên xuống / để chọn giờ, phút, và cài
đặt AM hoặc PM (sáng hoặc chiều). Bấm nút

OK

sau mỗi lần chọn.

6.

Bấm nút

OK

để mở menu APPLY TO ALL DAYS (ÁP DỤNG CHO TẤT CẢ CÁC NGÀY).

7.

Bấm mũi tên lên hoặc mũi tên xuống / để chọn cài đặt hoặc KHÔNG, sau đó bấm nút

OK

.

8.

Nếu bạn chọn NO (KHÔNG), hãy sử dụng mũi tên lên hoặc mũi tên xuống / để đặt cài đặt THỜI
GIAN ĐÁNH THỨC
cho những ngày khác trong tuần, sau đó bấm nút

OK

để chấp nhận mỗi lựa

chọn.

9.

Bấm nút

Menu

.

92

Chương 7 Sử dụng tính năng của sản phẩm

VIWW