HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Đặt thời gian hoãn chế độ nghỉ

background image

Đặt thời gian hoãn chế độ nghỉ

1.

Bấm nút

Menu

.

2.

Mở từng menu sau. Bấm mũi tên xuống để chọn nó và sau đó bấm nút

OK

để chọn nó.

a.

CẤU HÌNH THIẾT BỊ

b.

CÀI ĐẶT HỆ THỐNG

c.

THỜI GIAN HOÃN CHẾ ĐỘ NGHỈ

3.

Bấm mũi tên lên hoặc mũi tên xuống / để chọn định khoảng thời gian thích hợp, và sau đó bấm
nút

OK

.

4.

Bấm nút

Menu

.

90

Chương 7 Sử dụng tính năng của sản phẩm

VIWW