HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Đặt các tùy chọn in nâng cao

background image

Đặt các tùy chọn in nâng cao

Để thực hiện những nhiệm vụ sau, hãy mở trình điều khiển máy in và bấm vào tab Advanced (Nâng
cao).

Làm thế nào để

Thực hiện các bước

Chọn các tùy chọn in nâng cao

Trong bất kỳ mục nào, bấm một cài đặt hiện tại để kích hoạt
danh sách thả xuống. Bạn có thể thay đổi thông số cài đặt từ
danh sách này.

Thay đổi số lượng bản sao chép được in ra

GHI CHÚ:

Nếu phần mềm bạn đang sử dụng không hỗ trợ

tính năng in các bản sao với một số lượng cụ thể, bạn có thể
thay đổi số lượng các bản sao trong trình điều khiển.

Khi bạn thay đổi thông số cài đặt này, sẽ tác động đến số lượng
các bản sao chép của tất cả các nhiệm vụ in. Sau khi thực hiện
xong nhiệm vụ in, hãy khôi phục lại thông số cài đặt này về giá
trị gốc.

Mở mục Paper/Output (Giấy/Giấy ra) và nhập số lượng bản
sao cần in. Nếu bạn chọn nhiều hơn 1 bản sao, bạn có thể
chọn tùy chọn đối chiếu các trang.

Nạp giấy in sẵn đầu đề hoặc giấy in sẵn theo cùng một cách
giống như nhiệm vụ in bình thường, bất kể in trên một mặt hay
hai mặt giấy

a) Mở mục Document Options (Tùy chọn Tài liệu), sau đó mở
mục Printer Features (Tính năng Máy in). b) Trong danh sách
Alternative Letterhead Mode (Chế độ In sẵn Đầu đề Khác)
thả xuống, chọn On (Bật). c) Nạp giấy in vào sản phẩm theo
cùng một cách giống như cách bạn nạp giấy vào khi in trên cả
hai mặt.

Thay đổi thứ tự các trang sẽ được in

a) Mở mục Document Options (Tùy chọn Tài liệu), sau đó mở
mục Layout Options (Tùy chọn Bố cục). b) Trong danh sách
Page Order (Thứ tự Trang) thả xuống, chọn Front to Back
(Trước đến Sau) để in các trang theo thứ tự giống như khi
trong tài liệu, hoặc chọn Back to Front (Sau đến Trước) để in
các trang theo thứ tự ngược lại.

VIWW

Sử dụng các tính năng trong trình điều khiển máy in Windows 103

background image

104 Chương 8 Tác vụ in

VIWW

background image

9