HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Sử dụng giấy

background image

Sử dụng giấy

Tính năng in hai mặt tự động tùy chọn và in N-up (in nhiều trang trên cùng một mặt giấy) của sản phẩm
này giúp giảm lượng giấy sử dụng và do vậy, giảm nhu cầu về tài nguyên thiên nhiên.